Michał Archanioł

Ikona namalowana w oparciu o XIV wieczną ikonę datowaną ok. 1350 – 1360 roku z Konstantynopola. Oryginał znajduje się w Muzeum Bizantyjskim w Atenach.
Postać Św. Michała przedstawiona jest w greckich szatach: różowo – czerwonej tunice oraz granatowym płaszczu przerzuconym przez lewe ramię. Wielkie skrzydła symbolizują duchową naturę archanioła. Laska trzymana w prawej ręce symbolizuje władzę. W lewej ręce Św. Michał trzyma pół-przeźroczystą kulę zwieńczoną krzyżem, znakiem zwycięstwa. Kryptonim na kuli oznacza „ Chrystus Sędzia Sprawiedliwy”. Złote tło symbolizuje Boże światło. Czerwona linia otaczająca aureolę i całość obrazu wskazuje na świętość i niejako „oddziela” strefę sacrum od świata zewnętrznego. Nieodłączną częścią ikony są napisy określające kogo przedstawia ikona. Napis w języku greckim OMETAC  TASIFCHC  znaczy wódz archaniołów  OAP MIXA  – archanioł Michał. Imię Michał to zawołanie „Któż jak Bóg”.

Ikona wykonana w pracowni klasztoru
Mniszek Benedyktynek w Żarnowcu

Obejrzyj więcej naszych ikon i prac artystycznych

Archanioł Gabriel

Imię Gabriel oznacza : Bóg jest moją siłą. W tradycji chrześcijańskiej jest jednym z najwyższych rangą aniołów. W Starym Testamencie pojawia się dwukrotnie ( Dn 8, 13-26) i (Dn 9, 21-22 ). W Nowym Testamencie pojawia się w Ewangelii wg Św. Łukasza (Łk 1,19) i (Łk 1,26). Jest szczególnym wysłannikiem Boga oznajmujący ludziom ważne orędzie. Najważniejszym jest Zwiastowanie Maryi Pannie poczęcia Syna Bożego Jezusa.
Szata ma wymowę symboliczną: Ciemno niebieski płaszcz wskazuje na duchową naturę, a biało–złocista tunika na czystość i piękno. Uwagę zwracają szczególnie piękne, wielobarwne skrzydła Archanioła mające ukazać piękno Bożego stworzenia. W ręce trzyma zwój ze słowami pozdrowienia skierowanymi do Maryi.

Ikona wykonana w pracowni klasztoru
Mniszek Benedyktynek w Żarnowcu

Obejrzyj więcej naszych ikon i prac artystycznych

Pantokrator

Ikona Chrystusa Pantokratora to jeden z najstarszych wizerunków Zbawiciela. Greckie słowo Παντοκρατωρ  oznacza Wszechwładca, Wszechmogący.  Chrystus przestawiony jest na niej w chwale, już po Wniebowstąpieniu. Prawą rękę wznosi w geście błogosławieństwa. Trzy złączone palce symbolizują Trójcę Świętą, natomiast pozostałe dwa – podwójną naturę Jezusa – Boską i ludzką. W lewej ręce Zbawiciel trzyma bogato zdobioną Księgę Życia – Pismo święte. Ubrany jest w tunikę koloru czerwonego, który oznacza Wcielenie, a także Krew przelaną za zbawienie świata. Jest to też kolor godności królewskiej. Płaszcz w kolorze nieba symbolizuje Boskość Chrystusa, a złoty pas – klaw to symbol godności arcykapłana. Litery IC XC to skrót greckich słów Jezus Chrystus, natomiast OΩN wpisane w nimb oznaczają Jestem, który Jestem.

Ikona wykonana w pracowni klasztoru
Mniszek Benedyktynek w Żarnowcu

Obejrzyj więcej naszych ikon i prac artystycznych

Hodegetria

Jeden z najbardziej rozpowszechnionych typów ikony Matki Bożej. Greckie określenie – „Hodegetria”  oznacza  „Tę, która jest Przewodniczką w drodze”. Na lewym ramieniu Maryja trzyma Dzieciątko,  gestem prawej dłoni z długimi palcami wskazując na Jezusa, Tego, który jest Drogą do Ojca. Taki obraz Maryi wskazuje,  że jest Ona typem Kościoła, który przez stulecia, modląc się, orędując, pośrednicząc, chroniąc, prowadzi lud Boży do Chrystusa, kierując na Niego ludzkie spojrzenia. Jako symbol Kościoła, Maryja zachowuje posłuszeństwo i uległość wobec Boga, stając się wzorem do naśladowania, a także pośrednicząc w dojściu do poznania Chrystusa.

Jezus wznosi prawą dłoń w geście błogosławieństwa, a w lewej dłoni trzyma zwój – rotulus, Pismo Święte. Chrystus nie jest tutaj niemowlęciem, występuje w ikonograficznym typie Chrystusa – Emmanuela, ma twarz dorosłego  człowieka. Ubrany jest w biały chiton i narzucony nań purpurowy, przetykany złotem himation.

Ikona wykonana w pracowni klasztoru
Mniszek Benedyktynek w Żarnowcu

Obejrzyj więcej naszych ikon i prac artystycznych

Święta Teresa od Jezusa

Św. Teresa de Cepeda y Ahumada urodzona w Avila w 1515 r. Zmarła w Alba de Tormes w 1582. Od czasu wstąpienia do zakonu karmelitańskiego w 1535 r. znana pod imieniem Teresy od Jezusa. Kanonizował ją Grzegorz XV w 1622 r., a Paweł VI w 1970 r. ogłosił Doktorem Kościoła.  Na ikonie Św. Teresa przedstawiona jest w brązowym habicie zakonu karmelitańskiego, w postawie klęczącej, która symblizuje Jej życie modlitwy i uwielbienia Boga. W ręce trzyma pióro – symbol działalności pisarskiej, w której przekazywała swoje życie wewnętrzne i natchnienia Boże. Obok postaci Teresy unosi się Gołębica Ducha Świętego w płomieniu ognia, znak opieki i natchnienia Ducha Świętego, który inspirował całe Jej życie. Czerwona linia otaczająca aureolę i całość obrazu wskazuje na świętość i niejako „oddziela” strefę sacrum od świata zewnętrznego. Nieodłączną częścią ikony są napisy określające, kogo przedstawia ikona.

Ikona wykonana w pracowni klasztoru
Mniszek Benedyktynek w Żarnowcu

Obejrzyj więcej naszych ikon i prac artystycznych

Mandylion

Zgodnie z tradycją Kościoła, pierwsza ikona Chrystusa powstała jeszcze za Jego życia na ziemi. Był to wizerunek zwany Świętym Obliczem. Mandylion nazywany jest obrazem „acheiropoite” – czyli obraz nie ludzką ręką uczyniony.

Na ikonie głowę Chrystusa otacza nimb krzyżowy, w którym wpisane są litery ΟΩΝ znaczące „Ten – Który – Jest”. Dziewięć kresek wyznaczających krzyż oznacza Dziewięciu Chórów Anielskich. Litery IC XC nad chustą to skrót greckich słów „Jezus Chrystus”.

Ikona wykonana w pracowni klasztoru
Mniszek Benedyktynek w Żarnowcu

Obejrzyj więcej naszych ikon i prac artystycznych

Święta Rodzina

Ikona ta jest symbolem wspólnoty rodzinnej oraz wspólnoty Kościoła, ludu Bożego, Rodziny Bożej ukrytej pod opiekę Boga. Kompozycja ułożonych w trójkąt Osób kojarzy się z symbolem i współistnieniem Osób Trójcy Świętej. Złote nimby nad głowami wszystkich Osób wskazują na ich świętość. Osoba Jezusa znajduje się w centrum ikony. Prawa dłoń Jezusa ułożona jest w gest błogosławieństwa. Jasny kolor spodniej szaty Jezusa to symbol czystości i niewinności. Kolor złoty jest zapowiedzią przyszłego Królestwa. Maryja z pokornie schyloną głową wprowadza nas w tajemnicę zwiastowania. Zwrócona ku Jezusowi, Jemu służy jako Matka i wychowawczyni. Maryja ma szaty koloru czerwonego – jest to kolor królewski. Jest Matką Króla Wszechświata. Trzy gwiazdy na szacie Maryi wskazują na Jej dziewiczość przed, w czasie i po narodzeniu Jezusa. Józef obejmuje Maryję gestem pełnym tkliwości i miłości. Wyrazem tych uczuć oraz szacunku dla Matki Boga jest gest pochylonej głowy. Strzeże i służy Maryi i Jezusowi, Swojemu Synowi, tak jak było to w tradycji judaistycznej, przekazuje wiarę, mądrość prawa, sprawiedliwość i uczy Go pracować. Józef jest symbolem ojca, który pomaga dziecku wzrastać po to, by ono pełniło wolę Pana Boga.

Napisy w języku greckim oznaczają: na górze ikony – „Święta Rodzina”, przy postaciach – „Matka Boża”, „Jezus Chrystus” i „Święty Józef”.

Ikona wykonana w pracowni klasztoru
Mniszek Benedyktynek w Żarnowcu

Obejrzyj więcej naszych ikon i prac artystycznych

Matka Boża Nieustającej Pomocy

Ikona przedstawia cztery święte postacie : Dziewicę Maryję , Dzieciątko Jezus oraz świętych Archaniołów Michała i Gabriela. Postacie te opisują litery umieszczone w tle ikony : MP OY ; co jest skrótem od greckich słów MHTHP OEOY – Matka Boga. IC XC – Jezus Chrystus. Maryja została na tej ikonie przedstawiona w czerwonym płaszczu i granatowej tunice. Barwa czerwona symbolizuje naturę ludzką, zaś niebieska boską, co ma ukazywać prawdę o Bożym Macierzyństwie Maryi. Na czole i ramionach Maryi są umieszczone trzy gwiazdy – symbolizujące Jej wieczyste dziewictwo. Głowę Maryi otacza charakterystyczny dla szkoły kreteńskiej kolisty, ozdobny nimb. Oblicze Maryi jest lekko nachylone w stronę Dzieciątka Jezus trzymanego na lewej ręce. Prawą dłonią wskazuje na Jezusa. Ten typ ikony zwany jest ‘ HODOGETRIA’ – wskazująca drogę. Dzieciątko Jezus przedstawione jest w całości. Spoczywa na lewym ramieniu Matki i obiema rączkami ujmuje Jej prawą dłoń. Jezus ubrany jest w białą tunikę przepasaną złocistym pasem i tej samej barwy płaszczem. Kolor biały oznacza czystość a złota szata – królewskie panowanie. Opadający z prawej nóżki sandał pozwala dostrzec spód stopy, co może symbolizować prawdę, że będąc Bogiem jest także prawdziwym człowiekiem. Dzieciątko Jezus spogląda na Archanioła Gabriela trzymającego krzyż i koronę cierniową – symbole męki. Po drugiej stronie ikony Archanioł Michał trzyma inne narzędzia męki krzyżowej – włócznię, trzcinę z gąbką i naczynie z octem. Czerwona linia otaczająca aureolę i całość obrazu wskazuje na świętość i niejako ‘ oddziela’ strefę sacrum  od świata zewnętrznego.

Ikona wykonana w pracowni klasztoru
Mniszek Benedyktynek w Żarnowcu

Obejrzyj więcej naszych ikon i prac artystycznych

Święty Józef

Święty Józef został przedstawiony na ikonie w scenie nawiązującej do opisu Ewangelii Św. Łukasza
mówiącej o ofiarowaniu Dzieciątka Jezus w świątyni Jerozolimskiej. Józef trzyma w dłoniach dwa młode gołębie, które ma złożyć w ofierze, zgodnie z Prawem Pańskim. Jest ubrany w brązowy płaszcz symbolizujący Jego pokorę oraz ciemno – niebieską tunikę, nawiązującą do tajemnicy Wcielenia Syna Bożego, wobec którego pełnił swą rolę Ojca i Opiekuna.

Ikona wykonana w pracowni klasztoru
Mniszek Benedyktynek w Żarnowcu

Obejrzyj więcej naszych ikon i prac artystycznych

święty Władysław, król Węgier

Św. Władysław I Laszlo urodził się 27 VI 1046 r. w Krakowie i wychowywał w Polsce. Syn króla węgierskiego Beli I z rodu Arpadów i córki Mieszka II.  W roku 1077 wstąpił na tron Węgier. Zmarł 29 VII 1095 r. w Nitrze i został pochowany w założonej przez siebie katedrze w Wielkim Waradynie. Kanonizowany przez papieża Celestyna III w 1192 r. Na ikonie jest przedstawiony w zbroi rycerskiej, koronie i królewskim płaszczu. W prawej ręce trzyma włócznię a lewą opiera się na tarczy z herbem rodu Arpadów. Pod stopą ma leżącą buławę z Półksiężycem, atrybut przypisany Świętemu na pamiątkę zwycięstwa nad wojskami islamu. Złote tło wskazuje na  świętość i przebywanie w blasku Bożego światła. Czerwona linia otaczająca aureolę i całość obrazu wskazuje na świętość i niejako „oddziela” strefę sacruod świata zewnętrznego. Biała linia obok nadaje całości charakter uroczysty. Nieodłączną częścią ikony są napisy określające kogo przedstawia ikona.

Ikona wykonana w pracowni klasztoru
Mniszek Benedyktynek w Żarnowcu

Obejrzyj więcej naszych ikon i prac artystycznych