467 urodziny Matki Magdaleny Mortęskiej

2 grudnia 1554 r. na zamku w Pokrzywnie przyszła na świat córka Melchiora Mortęskiego i Elżbiety z domu Kostczanki. Na chrzcie świętym dano jej imię Magdalena. Zapewne nikt wtedy nie spodziewał się jak wielką rolę w przyszłości odegra to niemowlę. A jednak każda historia ma swój początek i dziś właśnie wspominamy ten dzień – początek historii życia Odnowicielki życia benedyktyńskiego w Polsce.

Dziękując Bogu za dar jej życia, modlimy się, by ostatni, rzymski etap jej procesu beatyfikacyjnego już niedługo mógł zakończyć się wyniesieniem jej na ołtarze.

Dziewczęce serce w Bogu zakochane
Swojemu Panu ślubowało służyć
I ani groźbą ani obietnicą
Zwieść się nie dało.

Tekst homilii o Służebnicy Bożej – Matce Ksieni Magdalenie Mortęskiej OSB wygłoszonej w Chełmnie 14.09.2021 r.

W dniu 14 września 2021 roku po przeprowadzeniu procedur wymaganych prawem kanonicznym podczas zamknięcia etapu diecezjalnego procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożej ksieni Magdaleny Mortęskiej, została odprawiona Eucharystia w intencji rychłej jej beatyfikacji. Publikujemy tekst homilii wygłoszonej przez J.E. ks. abpa Edmunda Piszcza w Chełmnie w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 14 września 2021 roku, podczas tych uroczystości.

(więcej…)

Rozpoczął się kolejny etap drogi do beatyfikacji

Dnia 14. września w uroczystość (w naszej kaplicy doroczny odpust) Podwyższenia Krzyża świętego, w Chełmnie odbyło się oficjalne zakończenie procesu beatyfikacyjnego na szczeblu diecezjalnym Służebnicy Bożej M. Magdaleny Mortęskiej Ksieni Chełmińskiej. Podczas sesji zamykającej ten etap członkowie komisji złożyli wymagane prawem przysięgi i podpisy. Akta procesowe zabezpieczono biskupimi pieczęciami. Postulator ks. prałat Sławomir Oder dostarczy je jak najszybciej do Stolicy Apostolskiej.

(więcej…)

„Reguła Reformowana” z 1606 roku. Nowe wydanie po czterystu latach

Po wielu miesiącach prac edytorsko-redakcyjnych udało się wydać tzw. Regułę Reformowaną, a więc tekst Reguły św. Benedykta w interpretacji benedyktynki Sługi Bożej Magdaleny Mortęskiej. Odegrał on bardzo ważną, wręcz kluczową, rolę w procesie odradzania się żeńskiego życia zakonnego w Polsce po reformacji. Umożliwił wcielenie postanowień Soboru Trydenckiego (1545–1563) w realia codziennego życia mniszek w naszym kraju. Pewnie dlatego ksieni Mortęska bywa nazywana polską Teresą Wielką, a jej dzieło określane reformą chełmińską dało początek świeżemu spojrzeniu na styl życia mniszego.

(więcej…)

Sługa Boża Magdalena Mortęska OSB i tzw. Reguła Reformowana, czyli droga odnowy i odrodzenia zakonu

Osobą Matki Magdaleny Mortęskiej, jej duchowością i jej dziełem, tak organizacyjnym, jak i prawodawczym, zajął się naukowo przede wszystkim prof. Karol Górski, następnie zaś Elżbieta Janicka-Olczakowa. Po nich i mnie przypadło podchodzić wiele razy do tego tematu, więc raczej nie powiem już nic nowego, a tylko przedstawię w wielkim skrócie rezultaty badań nad jednym z aspektów jej dzieła, mianowicie nad tzw. Regułą Reformowaną. (więcej…)

Do Mortęg w sprawie procesu beatyfikacyjnego Matki Magdaleny Mortęskiej OSB

Beatyfikacja Matki Magdaleny Mortęskiej OSB coraz bliżej…

Ostatnio brałyśmy udział w pracach Trybunału procesowego w sprawie kultu polskiej benedyktynki – odnowicielki żeńskiego życia benedyktyńskiego po Reformacji i Soborze Trydenckim w Polsce z czasów XVI/XVII wieku. Prace komisji obywały się w Mortęgach w dawnej posiadłości rodzinnej Matki Magdaleny, a dziś własności Państwa Szynaka. Państwo Alina i Jan Szynakowie są osobiście zaangażowani w proces beatyfikacyjny. Wyrażamy Im ogromną wdzięczność za trud, poświęcenie, niezwykłą ofiarność, a nade wszystko świadectwo wiary. Oprócz zeznań naszych Sióstr, swoje świadectwo złożył również nasz lekarz, pan doktor Wojciech, za co i Jemu bardzo dziękujemy. (więcej…)

Sprawa obłóczyn i profesji Magdaleny Mortęskiej

Wznowiony ostatnio (przez biskupa diecezjalnego toruńskiego) proces beatyfikacyjny Służebnicy Bożej Magdaleny Mortęskiej każe zastanowić się nad pewnymi niejasnościami w dotychczasowych wersjach jej biografii. Dotyczą one zarówno jej samej, jak i jej rodziny oraz działalności jej przeciwniczek, to jest zwłaszcza zakonnic toruńskich. Zresztą jest wiele aspektów jej życia, na które dotąd nikt nie zwrócił specjalnej uwagi, jak choćby ustawienie przez nią od nowa gospodarczego bytu klasztoru. (więcej…)

Sprawa „słomianej zgody”

Karol Górski w książce „Matka Mortęska”, wydanej w roku 1971, twierdzi, że Magdalena Mortęska przez ostatnie kilkanaście lat życia utrzymywała przyjazną korespondencję z Zofią Dulską, przez co niezależnie od wszelkich kontrowersji i od wrogości toruńskich zakonnic zachowała między obu klasztorami przynajmniej „słomianą” zgodę. Dowodem tej zgody są przechowane w Toruniu jej listy do Dulskiej, w liczbie czterech, z lat 1621–1624, rzeczywiście utrzymane w tonie spokojnym, nawet serdecznym; można wnioskować, że w tym samym tonie pisywała i Dulska. Wprawdzie z ostatnich siedmiu lat życia obu ksień nie ma już zachowanych żadnych listów, ale Profesor nie znał też żadnych dowodów na urwanie się tej „słomianej zgody”, więc domyślnie przedłużył ją do końca, czyli do roku 1631. (więcej…)