Mandylion

Zgodnie z tradycją Kościoła, pierwsza ikona Chrystusa powstała jeszcze za Jego życia na ziemi. Był to wizerunek zwany Świętym Obliczem. Mandylion nazywany jest obrazem „acheiropoite” – czyli obraz nie ludzką ręką uczyniony.

Na ikonie głowę Chrystusa otacza nimb krzyżowy, w którym wpisane są litery ΟΩΝ znaczące „Ten – Który – Jest”. Dziewięć kresek wyznaczających krzyż oznacza Dziewięciu Chórów Anielskich. Litery IC XC nad chustą to skrót greckich słów „Jezus Chrystus”.

Ikona wykonana w pracowni klasztoru
Mniszek Benedyktynek w Żarnowcu

Obejrzyj więcej naszych ikon i prac artystycznych

Święta Rodzina

Ikona ta jest symbolem wspólnoty rodzinnej oraz wspólnoty Kościoła, ludu Bożego, Rodziny Bożej ukrytej pod opiekę Boga. Kompozycja ułożonych w trójkąt Osób kojarzy się z symbolem i współistnieniem Osób Trójcy Świętej. Złote nimby nad głowami wszystkich Osób wskazują na ich świętość. Osoba Jezusa znajduje się w centrum ikony. Prawa dłoń Jezusa ułożona jest w gest błogosławieństwa. Jasny kolor spodniej szaty Jezusa to symbol czystości i niewinności. Kolor złoty jest zapowiedzią przyszłego Królestwa. Maryja z pokornie schyloną głową wprowadza nas w tajemnicę zwiastowania. Zwrócona ku Jezusowi, Jemu służy jako Matka i wychowawczyni. Maryja ma szaty koloru czerwonego – jest to kolor królewski. Jest Matką Króla Wszechświata. Trzy gwiazdy na szacie Maryi wskazują na Jej dziewiczość przed, w czasie i po narodzeniu Jezusa. Józef obejmuje Maryję gestem pełnym tkliwości i miłości. Wyrazem tych uczuć oraz szacunku dla Matki Boga jest gest pochylonej głowy. Strzeże i służy Maryi i Jezusowi, Swojemu Synowi, tak jak było to w tradycji judaistycznej, przekazuje wiarę, mądrość prawa, sprawiedliwość i uczy Go pracować. Józef jest symbolem ojca, który pomaga dziecku wzrastać po to, by ono pełniło wolę Pana Boga.

Napisy w języku greckim oznaczają: na górze ikony – „Święta Rodzina”, przy postaciach – „Matka Boża”, „Jezus Chrystus” i „Święty Józef”.

Ikona wykonana w pracowni klasztoru
Mniszek Benedyktynek w Żarnowcu

Obejrzyj więcej naszych ikon i prac artystycznych

Matka Boża Nieustającej Pomocy

Ikona przedstawia cztery święte postacie : Dziewicę Maryję , Dzieciątko Jezus oraz świętych Archaniołów Michała i Gabriela. Postacie te opisują litery umieszczone w tle ikony : MP OY ; co jest skrótem od greckich słów MHTHP OEOY – Matka Boga. IC XC – Jezus Chrystus. Maryja została na tej ikonie przedstawiona w czerwonym płaszczu i granatowej tunice. Barwa czerwona symbolizuje naturę ludzką, zaś niebieska boską, co ma ukazywać prawdę o Bożym Macierzyństwie Maryi. Na czole i ramionach Maryi są umieszczone trzy gwiazdy – symbolizujące Jej wieczyste dziewictwo. Głowę Maryi otacza charakterystyczny dla szkoły kreteńskiej kolisty, ozdobny nimb. Oblicze Maryi jest lekko nachylone w stronę Dzieciątka Jezus trzymanego na lewej ręce. Prawą dłonią wskazuje na Jezusa. Ten typ ikony zwany jest ‘ HODOGETRIA’ – wskazująca drogę. Dzieciątko Jezus przedstawione jest w całości. Spoczywa na lewym ramieniu Matki i obiema rączkami ujmuje Jej prawą dłoń. Jezus ubrany jest w białą tunikę przepasaną złocistym pasem i tej samej barwy płaszczem. Kolor biały oznacza czystość a złota szata – królewskie panowanie. Opadający z prawej nóżki sandał pozwala dostrzec spód stopy, co może symbolizować prawdę, że będąc Bogiem jest także prawdziwym człowiekiem. Dzieciątko Jezus spogląda na Archanioła Gabriela trzymającego krzyż i koronę cierniową – symbole męki. Po drugiej stronie ikony Archanioł Michał trzyma inne narzędzia męki krzyżowej – włócznię, trzcinę z gąbką i naczynie z octem. Czerwona linia otaczająca aureolę i całość obrazu wskazuje na świętość i niejako ‘ oddziela’ strefę sacrum  od świata zewnętrznego.

Ikona wykonana w pracowni klasztoru
Mniszek Benedyktynek w Żarnowcu

Obejrzyj więcej naszych ikon i prac artystycznych

Święty Józef

Święty Józef został przedstawiony na ikonie w scenie nawiązującej do opisu Ewangelii Św. Łukasza
mówiącej o ofiarowaniu Dzieciątka Jezus w świątyni Jerozolimskiej. Józef trzyma w dłoniach dwa młode gołębie, które ma złożyć w ofierze, zgodnie z Prawem Pańskim. Jest ubrany w brązowy płaszcz symbolizujący Jego pokorę oraz ciemno – niebieską tunikę, nawiązującą do tajemnicy Wcielenia Syna Bożego, wobec którego pełnił swą rolę Ojca i Opiekuna.

Ikona wykonana w pracowni klasztoru
Mniszek Benedyktynek w Żarnowcu

Obejrzyj więcej naszych ikon i prac artystycznych

święty Władysław, król Węgier

Św. Władysław I Laszlo urodził się 27 VI 1046 r. w Krakowie i wychowywał w Polsce. Syn króla węgierskiego Beli I z rodu Arpadów i córki Mieszka II.  W roku 1077 wstąpił na tron Węgier. Zmarł 29 VII 1095 r. w Nitrze i został pochowany w założonej przez siebie katedrze w Wielkim Waradynie. Kanonizowany przez papieża Celestyna III w 1192 r. Na ikonie jest przedstawiony w zbroi rycerskiej, koronie i królewskim płaszczu. W prawej ręce trzyma włócznię a lewą opiera się na tarczy z herbem rodu Arpadów. Pod stopą ma leżącą buławę z Półksiężycem, atrybut przypisany Świętemu na pamiątkę zwycięstwa nad wojskami islamu. Złote tło wskazuje na  świętość i przebywanie w blasku Bożego światła. Czerwona linia otaczająca aureolę i całość obrazu wskazuje na świętość i niejako „oddziela” strefę sacruod świata zewnętrznego. Biała linia obok nadaje całości charakter uroczysty. Nieodłączną częścią ikony są napisy określające kogo przedstawia ikona.

Ikona wykonana w pracowni klasztoru
Mniszek Benedyktynek w Żarnowcu

Obejrzyj więcej naszych ikon i prac artystycznych

Ecce Homo

Ikona ta przedstawia Chrystusa w scenie wyszydzenia, w czasie męki. Czerwony płaszcz narzucony na ramiona jest nawiązaniem do płaszcza, który rzymscy żołnierze włożyli na Chrystusa, ale też symbolizuje całe człowieczeństwo Chrystusa i Jego mękę. Złote tło symbolizuje boskość Jezusa. Na ikonie głowę Chrystusa ota-cza nimb krzyżowy, w którym wpisane są litery  ΟΩΝ znaczące Ten – Który – Jest. A nad nimbem litery IC XC oznaczające Jezus Chrystus.  Nimb Chrystusa i całość obrazu otacza czerwona linia, która wskazuje na świętość i niejako `oddziela` przestrzeń sacrum od świata zewnętrznego.

Ikona wykonana w pracowni klasztoru
Mniszek Benedyktynek w Żarnowcu

Obejrzyj więcej naszych ikon i prac artystycznych

Archanioł Rafał

Postać Archanioła Rafała ( Rafael- Bóg uzdrawia ) jest opisana w Księdze Tobiasza. Jest on Bożym posłańcem mającym czuwać nad podróżą młodego Tobiasza oraz uwolnić od dręczącego demona Sarę i uleczyć ze ślepoty starego Ojca Tobiasza. Jest niejako uosobieniem Opatrzności Bożej czuwającej nad wiernym i modlącym się ludem. Stąd postać Archanioła ukazuje całe piękno stworzenia; odziana jest w uroczystą szatę, posiada skrzydła symbolizujące jego duchową naturę. W lewej ręce trzyma kosz z rybą, co jest nawiązaniem do epizodu z Księgi Tobiasza, gdzie za pomocą wnętrzności złowionej ryby przynosi uwolnienie i uzdrowienie. Gest prawej ręki oznacza, że uwielbienie należy się tylko Bogu, a on sam jest tylko Bożym posłańcem.

Ikona wykonana w pracowni klasztoru
Mniszek Benedyktynek w Żarnowcu

Obejrzyj więcej naszych ikon i prac artystycznych

Mandylion

Zgodnie z tradycją Kościoła, pierwsza ikona Chrystusa powstała jeszcze za Jego życia na ziemi. Był to wizerunek zwany Świętym Obliczem. Wyobrażenie to przedstawia cudowne Oblicze Jezusa odbite na chuście. Na ikonie głowę Chrystusa otacza nimb krzyżowy , w którym wpisane są litery  ΟΩΝ znaczące „Ten – Który – Jest”. A nad nimbem na chuście litery IC XC oznaczające Jezus Chrystus. Nimb Chrystusa i całość obrazu otacza czerwona linia, która wskazuje na świętość i niejako „oddziela” przestrzeń
sacrum od świata zewnętrznego.

Ikona wykonana w pracowni klasztoru
Mniszek Benedyktynek w Żarnowcu

Obejrzyj więcej naszych ikon i prac artystycznych

Eleusa

Eleusa (z gr.- czuła, miłosierna, miłująca), jest jedną z najbardziej popularnych typów ikonograficznych Maryi. Ikona przedstawia Matkę Bożą przytulającą do policzka Chrystusa. Emanuel trzyma w rękach zwój (rotulus) – Ewangelię – symbol wiedzy, mądrości, nauczania. Płaszcz Matko Bożej ma kolor czerwony – królewski i jest ozdobiony trzema gwiazdami ( na lewym ramieniu gwiazdę zasłania postać Jezusa) – symbol dziewictwa Maryi, Królowej Niebios. Litery MP OY – co jest skrótem greckich słów ΜΗΤΗΡ ΟΕΟΥ oznaczają Matkę Bożą, a IC XC – Chrystusa.

Ikona wykonana w pracowni klasztoru
Mniszek Benedyktynek w Żarnowcu

Obejrzyj więcej naszych ikon i prac artystycznych

Michał Archanioł

Imię MICHAEL oznacza : Któż jak Bóg? Archanioł Michał jest przedstawiany na kartach Pisma Św. jako wódz zastępów niebieskich. Na ikonie jest przedstawiony w szacie rzymskiego żołnierza, jednak kolorystyka ma znaczenie symboliczne. Ciemno niebieski płaszcz wskazuje na duchową naturę, a biało – złocista tunika na czystość i piękno. Uwagę zwracają szczególnie piękne, wielobarwne skrzydła Archanioła mające ukazać piękno Bożego stworzenia. Michał oburącz trzyma włócznię zwieńczoną krzyżem – znakiem zwycięstwa Chrystusa – którą przebija smoka, Leżący pod jego stopami smok ma barwę ognia, co jest nawiązaniem do Księgi Apokalipsy.

Ikona wykonana w pracowni klasztoru
Mniszek Benedyktynek w Żarnowcu

Obejrzyj więcej naszych ikon i prac artystycznych