Zadanie pn. Instalacja fotowoltaiczna zostało zrealizowane w ramach umowy dotacji nr WFOŚ/D/618/5083/2020 z dnia 04.11.2020 r. Inwestycja została dofinansowana ze środków WFOŚiGW w Gdańsku w formie dotacji w wysokości 48.380,00 zł. Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 60.480,00 zł.

W ramach realizacji przedmiotowego zadania zakupiono i zamontowano 32 szt. paneli fotowoltaicznych na terenie kompleksu klasztornego Zakonu Mniszek Benedyktynek. Łączna moc mikroinstalacji fotowoltaicznej wyniosła 11,2 kWp. W wyniku realizacji wyżej wymienionej inwestycji powstało odnawialne źródło energii w postaci instalacji fotowoltaicznej, które rocznie będzie wytwarzać 10,64 MWh energii elektrycznej. Ponadto wykonanie przedmiotowego zadania pozwoliło na uniknięcie emisji CO2 w ilości 8,31 Mg/rok.

https://wfos.gdansk.pl/