Zakończyłyśmy w naszym Opactwie przedsięwzięcie pod nazwą: „Wykonanie prac rewaloryzacyjnych zieleni wysokiej w tym zabytkowej alei grabów w Zabytkowym Parku siedziby Opactwa Benedyktynek w Żarnowcu” – objętego dotacją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Całkowity koszt zadania wynosi 85000,00;zł, dofinansowanie w formie dotacji wynosi 80000,00;zł
Zakres prac obejmował:
-wykonanie prac rewaloryzacji zabytkowej alei grabowej,
– wykonanie cięć sanitarnych,
– wykonanie cięć korekcyjnych koron drzew,
– oczyszczenie terenów z samosiewów i wykonanie nowych nasadzeń,
-przeprowadzenie zabiegów sanitarnych,
– nadanie właściwego kształtu i rozwoju alei grabowej,
– wykonanie nowych nasadzeń.
W wyniku realizacji przedsięwzięcia park zmienił swoje oblicze, stał się bardziej bezpieczny i przejrzysty, ale przede wszystkim odsłonił swoje najcenniejsze walory przyrodnicze – uwidocznione zostały wnętrza krajobrazowe, wartościowe formy przyrody, częściowo odtworzono osie widokowe. Przeprowadzono inwentaryzację dendroflory, w wyniku dokonanej analizy gatunkowej i wiekowej na terenie parku wytypowano dwa drzewa o wymiarach kwalifikujących je do uznania za pomnik przyrody.