Przy Opactwie Mniszek Benedyktynek w Żarnowcu od wielu już lat istnieje oblatura dla osób świeckich pragnących żyć według charyzmatu Świętego Benedykta.

Czym jest oblatura?

Każdy chrześcijanin jest przez chrzest powołany do naśladowania Pana Jezusa i do życia według Ewangelii. Na tej drodze wspomagają nas mistrzowie życia wewnętrznego. Do tych mistrzów należy Święty Benedykt, który ustanowił „szkołę służby Pańskiej”. Według niej żyją mnisi i mniszki w klasztorach, ale także kapłani i świeccy poddają się jej duchowemu kierownictwu.

Oblaci Świętego Benedykta

Kto czuje się powołany przez Boga do naśladowania Chrystusa w świecie według ducha Reguły Świętego Benedykta, może przyłączyć się jako oblat do jakiegoś klasztoru Zakonu Benedyktyńskiego. Oblatura jest złożonym Bogu i przyjętym przez Kościół przyrzeczeniem oddania się Bogu w łączności z jakimś określonym klasztorem. Nie jest ona profesją zakonną ani ślubami (publicznymi ani prywatnymi). Oblaci są wobec Zakonu Świętego Benedykta na podobieństwo tercjarzy w nowszych zakonach.

Przyjęcie do oblatury

Oblaturę poprzedza okres próby i przygotowania. Trwa on zazwyczaj jeden rok. Kandydatów powinno cechować poważne dążenie do życia chrześcijańskiego w duchu Reguły Świętego Benedykta i postanowienie związania się z określonym klasztorem. Po tym okresie składają oni uroczyście akt oblacji.

O życiu oblatów

Życie wewnętrzne oblatów jest określone przez wymagania Ewangelii i przez tradycję monastycyzmu benedyktyńskiego. Przez Eucharystię i oficjum bierze oblat w dostępnej dla siebie mierze udział w ofierze i modlitwie wspólnoty klasztornej i jest przez to w sposób szczególny z nią związany. Bardzo ważną rolę w jego życiu odgrywa wewnętrzna modlitwa i lektura duchowa, przede wszystkim Pisma Świętego. Drogę do Boga wskazuje oblatowi VII rozdział Reguły. Prowadzi ona, poprzez trwanie w obecności Boga i wypełnianie Jego woli, na wzór Ukrzyżowanego – aż do tej miłości, która daje radość w Duchu Świętym.

Ta droga pozwala oblatowi poznać w duchu posłuszeństwa codzienne jego obowiązki w rodzinie, w środowisku pracy, w Kościele i w kręgu towarzyskim, oraz podjąć służbę bliźnim jako służbę Bogu.

Między klasztorem a oblatem trwa ożywiona wymiana przez łączność modlitwy i ofiary oraz przez wzajemną pomoc i zachętę.

Oblaci spotykają się też w naszym klasztorze na dniach skupienia, podczas których słuchają konferencji, modlą się z nami, pracują i poznają się nawzajem. To również okazja do wymiany doświadczeń z oblackiego życia.

Jesteśmy jedną wielką rodziną benedyktyńską